Majątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mogilnie
na dzień 31.12.2017 r.
Nazwa środka trwałego Wartość brutto Umorzenie na 31.12.2017 r. narastająco Wartość netto
Grunt 13 206,41 0,00 13 206,41
Budynki i budowle 217 844,58 62 325,97 155 518,61
Maszyny i urządzenia techniczne 15 050,34 15 050,34 0,00
Środki transportu 301 982,59 214 255,68 87 726,91
Inne środki trwałe 14 134,87 14 134,87 0,00
Razem Środki Trwałe 562 218,79 305 766,86 256 451,93
Pozostałe środki trwałe 193 787,37 193 787,37 0,00
Wartości niematerialne i prawne 6 594,01 6 594,01 0,00