Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mogilnie. Informacje publiczne będące w posiadaniu Inspektoratu a nieudostępnione na tej stronie, zostaną przedstawione po przesłaniu odpowiedniego wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym  informujemy , że

1.Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mogilnie, ul. Obrońców Mogilna 1, 88-300 Mogilno e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel:52 315 27 39.Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie, emailem.

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym w Mogilnie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Pana/Pani/ dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a),b),c),e)i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu komunikacji i otrzymywania informacji o działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana  będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

7. Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji , w tym profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne  w celu realizacji prawnych działań.

 

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1) współadministratorem danych osobowych:

a)w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),

b) w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy (adres siedziby: 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp. 10, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.52 339 21 00),

c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mogilnie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mogilnie (adres siedziby: ul. Obrońców Mogilna 1, 88-300 Mogilno, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 52 315 27 39), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych
możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym
:

a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., tel. 22 623 24 81,

b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii wMogilnie:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia:

-Rejestru Podmiotów Paszowych Utylizacyjnych i Żywnościowych - na podstawierozporządzenia 183/2005 WE z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz, ustawy z dnia 22lipca 2006r. o paszach (tj. Dz.U.2017.453 z późn.zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wymagania sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r.,ustawy z dnia 11 marca 2004r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz  zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U.2017.185z późn.zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego(Dz.U.2017.242 z późn.zm.),

- Rejestr Podmiotów Prowadzących Działalność Nadzorowaną – na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U.2017.1855 z późn.zm.),

- Rejestru zgłoszeń padłych przeżuwaczy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U.2017.1855 z późn.zm.),

4) dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach;

5) w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

6) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;

9)  Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

 

Inspektorat czynny od poniedziałku do piątku w godz.:

7.30 - 15.30

tel. 52 315-27-39, fax 52 315-12-58

ul. Obrońców Mogilna 1

88-300 Mogilno

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.piwmogilno.pl

NIP 557-152-13-96, REGON 092361491